تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنید

آموزش حذف پوشه های خالی با برنامه ی Remove Empty Directories

در پایان دوره کارآموز می تواند پوشه های خالی را با توجه به نیاز خود پیداکرده و حذف نماید.

مشاهده ی مطلب

20181108


فیلم معرفی سایت