تعداد کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه زمان کل فیلم های آموزشی با اشتراک ماهیانه تعداد کل معلم ها تعداد کل فیلم های آموزشی نقد زمان کل فیلم های آموزشی نقد فیلم های در حال تولید از کجا شروع کنم
22 40:32:18 1 1 00:01:30 کلیک کنید کلیک کنیددیپلم طراحی صفحات وب

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

دیپلم گرافیک رایانه ای

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

بهرتین دوره برای شروع برنامه نویسی اندروید

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

(MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

(MikroTik Certified Network Associate (MTCNA

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

(MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

(MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

(MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME

توضیحات درباره ی دوره ی آموزشی

توضیحات بیشتر

فیلم معرفی سایت