بزرگترین سامانه ی یکپارچه ی آموزشی و فروشگاهی کشور

آموزش کامپتیا

محصولات

آموزش Server+

آموزش Server+

2,000,000   تومان
آموزش Security+

آموزش Security+

2,000,000   تومان
آموزش Project+

آموزش Project+

2,000,000   تومان
آموزش PenTest+

آموزش PenTest+

2,000,000   تومان
آموزش Network+

آموزش Network+

2,000,000   تومان
آموزش Linux+

آموزش Linux+

2,000,000   تومان